Ieder fiscaal vraagstuk is in beginsel terug te voeren naar wet- en regelgeving.
Wij bij KSG, accountants & belastingadviseurs beseffen ons als geen ander dat ieder vraagstuk anders is en er met name menselijke overwegingen en belangen achter een vraagstuk schuil gaan. Bij elke fiscale kwestie waarmee u in privé of in uw onderneming geconfronteerd wordt, starten wij dan ook met het vaststellen van de redenen of oorzaken en vooral ook de wensen van hetgeen heeft plaatsgevonden of waarnaar wordt gestreefd. Met uw en onze persoonlijke betrokkenheid als vertrekpunt bouwen wij het vraagstuk op en behartigen wij graag uw fiscale belangen, waar nodig in overleg met de Belastingdienst of andere overheidsinstanties. Als kantoor voldoet KSG aan de allerhoogste kwaliteitsstandaarden waardoor er met de belastingdienst een convenant voor Horizontaal toezicht is afgesloten. Als deelnemer aan het horizontaal toezicht wordt er in wederzijds vertrouwen gewerkt met de belastingdienst waarbij de belastingdienst ten dele steunt op de kwaliteitsprocedures van KSG.

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig en wij zien het als onze taak om voor u de meest optimale toepassing van deze regels te verkrijgen. Het is onze uitdaging om daarbinnen telkens weer het meest gunstige resultaat voor u en uw onderneming te realiseren!

Wij vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar op maat gesneden advies voor uw persoonlijke of zakelijke situatie. Dat doen we niet alleen in afzonderlijke adviestrajecten, maar ook zeer zeker bij de meer reguliere werkzaamheden zoals het verzorgen van de periodieke aangifteverplichtingen en het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen. Telkens stellen wij ons daarbij de vraag of er sprake is van de best mogelijke situatie of dat er mogelijk op punten bijsturing noodzakelijk is. 
Onze dienstverlening op het gebied van belastingadvies omvat onder andere:

 • verzorgen van aangifteverplichtingen en het controleren van belastingaanslagen en beschikkingen;
 • adviseren over belastingwetgeving en -wijzigingen;
 • opstellen van een financiële planning;
 • opzetten van een estate planning;
 • adviseren omtrent de fiscale structuur en de keuze van de rechtsvorm van de onderneming;
 • opstellen van bezwaar- en beroepschriften en ondersteuning in fiscale procedures;
 • verzorgen van een second opinion.

Horizontaal Toezicht
Wij kunnen voor u alle belastingaangiften verzorgen of u daarbij begeleiden. Of het nu gaat om vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonheffing, omzetbelasting, dividendbelasting of schenk- en erfrechtbelasting. Daarnaast controleren wij ook uw aanslagen en beschikkingen.
Ieder jaar weer worden we geconfronteerd met wijzigingen in de belastingwetgeving. Door deze wijzigingen is het vaak essentieel om zaken in uw privésituatie of binnen uw onderneming aan te passen met het oog op de gewijzigde wetgeving. Enerzijds wijzigen fiscale verplichtingen waaraan voldaan moet worden en anderzijds kunnen wijzigingen leiden tot voordelen of nadelen waarop mogelijk geanticipeerd kan worden. Al deze zaken volgen wij nauwgezet en waar nodig zullen wij u attenderen op voor u belangrijke wijzigingen.
Tot ons aandachtsgebied behoort ook het, tezamen met u, in kaart brengen en plannen van uw inkomen en vermogen nu én in de toekomst. Denkt u er wel eens bij na of uw huidige situatie aansluit bij uw wensen voor de toekomst? De volgende concrete vragen komen daarbij naar voren: 

 • Hoe is de ‘oude’ dag geregeld? 
 • Zijn er voldoende of wellicht zelfs teveel verzekeringsproducten? 
 • Wat zijn de gevolgen van een overlijden? 
 • Wat zijn de gevolgen van een eventuele echtscheiding? 
 • Hoe is in de bedrijfsopvolging voorzien? 
 • Wat is de ontwikkeling van de financiële positie? 
 • Welk kapitaal is benodigd om van te kunnen leven en in hoeverre zal dat aanwezig zijn?
Wij denken hierin graag met u mee. Inzicht en bewustwording is hierbij het uitgangspunt en ook hier is het streven naar een optimaal resultaat.
Estate planning is met name de overgang van uw vermogen naar een volgende generatie. Dat vermogen kan bestaan uit spaar- en beleggingsvermogen maar ook uw eigen woning en uw eventuele onderneming. Bij overgang van vermogens zal altijd rekening gehouden moeten worden met mogelijke belastingheffingen. Allereerst uiteraard de schenk- en erfbelasting, maar ook inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Wij hebben binnen KSG, accountants & belastingadviseurs specialisten die met u op zoek gaan naar de fiscaal meest gunstige weg en kunnen u adviseren over schenken, huwelijksvoorwaarden en uw testament.
De keuze voor een bepaalde rechtsvorm, al dan niet bewust, heeft directe gevolgen voor de belastingheffing. Ook op dit gebied zien wij het als onze taak om voor u en uw onderneming de meeste geschikte rechtsvorm en structuur op te zetten. Deze structuur zal vooral dienen te voldoen aan uw wensen en behoeften, maar zal zeker ook in juridische en fiscale zin optimaal moeten zijn, waar nodig ook in het buitenland. Belangrijk aspect daarbinnen is onder meer de risicospreiding van ondernemingsactiviteiten en uiteraard de uiteindelijke belastingheffing. Bovendien is een goede structuur noodzakelijk om te kunnen inspringen op de markt en, naar de toekomst toe, om een verkoop of overdracht flexibel en fiscaal gunstig te kunnen realiseren. 
Onze ervaren deskundigen zijn u graag behulpzaam bij deze werkzaamheden.
Binnen ons algehele werkgebied beoordelen wij uw juridische positie en waar nodig kunnen we u bijstaan en vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures. 
Ons streven als KSG, accountants & belastingadviseurs is om eventuele geschillen met de autoriteiten op een voor u meest optimale wijze op te pakken. Veelal zal dat inhouden dat we zullen trachten een oplossing te verkrijgen door middel van overleg met de autoriteiten en somtijds zal daarbij een procedurele route worden gevolgd. Wij gaan de discussie niet uit de weg en proberen de mogelijkheden van de fiscale wetgeving zo optimaal mogelijk te benutten.
Veel ondernemers blijven jarenlang bij dezelfde adviseur en accountant. Een uitstekende zaak, want de vaste adviseur kent uw bedrijf door een door en heeft aan één woord vaak genoeg. Het kan absoluut zinvol zijn om een ander af en toe mee te laten kijken. De kans op ´bedrijfsblindheid´ kan immers op de loer liggen. Wij als KSG, accountants & belastingadviseurs bieden u graag de mogelijkheid een second opinion aan te vragen. In een persoonlijk gesprek kijken wij met een frisse blik naar de onderneming en geven een helder en persoonlijk advies.

Belastingaangiften en controle

Wij kunnen voor u alle belastingaangiften verzorgen of u daarbij begeleiden. Of het nu gaat om vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonheffing, omzetbelasting, dividendbelasting of schenk- en erfrechtbelasting. Daarnaast controleren wij ook uw aanslagen en beschikkingen.

Belastingwetgeving en -wijzigingen

Ieder jaar weer worden we geconfronteerd met wijzigingen in de belastingwetgeving. Door deze wijzigingen is het vaak essentieel om zaken in uw privésituatie of binnen uw onderneming aan te passen met het oog op de gewijzigde wetgeving. Enerzijds wijzigen fiscale verplichtingen waaraan voldaan moet worden en anderzijds kunnen wijzigingen leiden tot voordelen of nadelen waarop mogelijk geanticipeerd kan worden. Al deze zaken volgen wij nauwgezet en waar nodig zullen wij u attenderen op voor u belangrijke wijzigingen.

Financiële planning

Tot ons aandachtsgebied behoort ook het, tezamen met u, in kaart brengen en plannen van uw inkomen en vermogen nu én in de toekomst. Denkt u er wel eens bij na of uw huidige situatie aansluit bij uw wensen voor de toekomst? De volgende concrete vragen komen daarbij naar voren: 

 • Hoe is de ‘oude’ dag geregeld? 
 • Zijn er voldoende of wellicht zelfs teveel verzekeringsproducten? 
 • Wat zijn de gevolgen van een overlijden? 
 • Wat zijn de gevolgen van een eventuele echtscheiding? 
 • Hoe is in de bedrijfsopvolging voorzien? 
 • Wat is de ontwikkeling van de financiële positie? 
 • Welk kapitaal is benodigd om van te kunnen leven en in hoeverre zal dat aanwezig zijn?
Wij denken hierin graag met u mee. Inzicht en bewustwording is hierbij het uitgangspunt en ook hier is het streven naar een optimaal resultaat.

Estate planning

Estate planning is met name de overgang van uw vermogen naar een volgende generatie. Dat vermogen kan bestaan uit spaar- en beleggingsvermogen maar ook uw eigen woning en uw eventuele onderneming. Bij overgang van vermogens zal altijd rekening gehouden moeten worden met mogelijke belastingheffingen. Allereerst uiteraard de schenk- en erfbelasting, maar ook inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Wij hebben binnen KSG, accountants & belastingadviseurs specialisten die met u op zoek gaan naar de fiscaal meest gunstige weg en kunnen u adviseren over schenken, huwelijksvoorwaarden en uw testament.

Ondernemingsvorm en fiscale structuur

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm, al dan niet bewust, heeft directe gevolgen voor de belastingheffing. Ook op dit gebied zien wij het als onze taak om voor u en uw onderneming de meeste geschikte rechtsvorm en structuur op te zetten. Deze structuur zal vooral dienen te voldoen aan uw wensen en behoeften, maar zal zeker ook in juridische en fiscale zin optimaal moeten zijn, waar nodig ook in het buitenland. Belangrijk aspect daarbinnen is onder meer de risicospreiding van ondernemingsactiviteiten en uiteraard de uiteindelijke belastingheffing. Bovendien is een goede structuur noodzakelijk om te kunnen inspringen op de markt en, naar de toekomst toe, om een verkoop of overdracht flexibel en fiscaal gunstig te kunnen realiseren. 
Onze ervaren deskundigen zijn u graag behulpzaam bij deze werkzaamheden.

Ondersteuning in procedures

Binnen ons algehele werkgebied beoordelen wij uw juridische positie en waar nodig kunnen we u bijstaan en vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures. 
Ons streven als KSG, accountants & belastingadviseurs is om eventuele geschillen met de autoriteiten op een voor u meest optimale wijze op te pakken. Veelal zal dat inhouden dat we zullen trachten een oplossing te verkrijgen door middel van overleg met de autoriteiten en somtijds zal daarbij een procedurele route worden gevolgd. Wij gaan de discussie niet uit de weg en proberen de mogelijkheden van de fiscale wetgeving zo optimaal mogelijk te benutten.

Second opinion

Veel ondernemers blijven jarenlang bij dezelfde adviseur en accountant. Een uitstekende zaak, want de vaste adviseur kent uw bedrijf door een door en heeft aan één woord vaak genoeg. Het kan absoluut zinvol zijn om een ander af en toe mee te laten kijken. De kans op ´bedrijfsblindheid´ kan immers op de loer liggen. Wij als KSG, accountants & belastingadviseurs bieden u graag de mogelijkheid een second opinion aan te vragen. In een persoonlijk gesprek kijken wij met een frisse blik naar de onderneming en geven een helder en persoonlijk advies.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs