Accountancy

KSG, accountants & belastingadviseurs beschikt over een team van ervaren en deskundige accountants, waaronder een vijftal Registeraccountants. Naast het geven van een oordeel over de jaarrekening en andere financiële verantwoordingen richten wij ons ook op de onderneming en de ondernemer. Wij zien het als onze taak om toegevoegde waarde te leveren aan de onderneming en op te treden als sparringpartner voor de ondernemer. Dit richt zich o.a. op een betere beheersing van de onderneming en het verbeteren van de winstgevendheid. Onder "Accountancy" rangschikken wij onderstaande accountantsdiensten: 

  • controleren van financiële verantwoordingen, met name jaarrekeningen; 
  • beoordelen en samenstellen van financiële verantwoordingen, met name jaarrekeningen; 
  • overige assurance opdrachten, bijvoorbeeld subsidieverantwoordingen; uitvoeren van bijzondere opdrachten zoals een due diligence onderzoek en  waardebepaling van ondernemingen;  
  • IT advies en auditing; 
  • Forensisch accountantsonderzoek.

Accountantscontrole

Bij een accountantscontrole controleren wij of uw jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van uw organisatie en stellen we vast dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. KSG, Registeraccountants beschikt over de AFM vergunning voor accountantsorganisaties en is daarmee gerechtigd tot het uitvoeren van wettelijke controles van jaarrekeningen. Onze accountantscontrole wordt uitgevoerd op basis van een efficiënte controle-aanpak die met name gericht is op de risico's binnen uw organisatie. Vooraf bespreken wij deze risico's en onze controle-aanpak met u. Het oordeel van het onderzoek wordt vastgelegd in de controleverklaring. Uit hoofde van onze natuurlijke adviesfunctie richten wij ons ook op uw organisatie. Wij rapporteren daarover in de managementletter en/of het accountantsverslag. Hierin worden enerzijds bevindingen gerapporteerd naar aanleiding van de controle van de jaarrekening, anderzijds adviseren wij omtrent uw organisatie. Deze aanbevelingen hebben o.a. ten doel om de risico's binnen uw organisatie te beperken en de beheersbaarheid en winstgevendheid te verbeteren.

Beoordelingsopdracht en samenstelopdracht

De meest voorkomende opdracht betreft de samenstelopdracht. KSG, accountants & belastingadviseurs stelt in dat geval uw jaarrekening op. Daar KSG, accountants & belastingadviseurs een registeraccountantskantoor is verstrekken wij bij de jaarrekening een samenstellingsverklaring ondertekend door een Registeraccountant RA of een Accountant Administratieconsulent. Diverse belanghebbenden, waaronder kredietverstrekkers, hechten hier veel waarde aan. Dit onderscheid ons van een administratiekantoor. Wij bespreken met u de opgestelde jaarrekening. In deze bespreking adviseren wij u op financieel, fiscaal organisatorisch vlak. 

Een beoordelingsopdracht is een opdracht tot beoordeling van een financiële verantwoording (m.n. jaarrekeningen). Dit resulteert in een beoordelingsverklaring. Een beoordelingsverklaring geeft meer zekerheid dan een samenstellingsverklaring en minder zekerheid dan een controleverklaring. In sommige gevallen is dit in de regelgeving voorgeschreven. Soms kiest een ondernemer er bewust voor om een stukje meer zekerheid te verkrijgen over de financiële verantwoording.

Overige assurance-opdrachten

Het geven van zekerheid is de kerntaak van een accountant. Indien u of een andere belanghebbende meer zekerheid wil verkrijgen ten aanzien van een financiële verantwoording dan kunt u bij ons terecht. Een veel voorkomende opdracht in dit kader betreft een subsidieverantwoording.

Bijzondere opdrachten

Accountants worden in verband met hun deskundigheid op het gebied van controle en financiën voor vele opdrachten ingeschakeld. U kunt hiervoor bij ons terecht. Wij denken dan o.a. aan due diligence onderzoeken, waardering van ondernemingen, opstelling van verkoopmemoranda, haalbaarheidsonderzoeken etc. Het resultaat van de opdracht rapporteren wij in een overzichtelijk en deskundig verslag dat u voor externe partijen kunt gebruiken.

IT advies en auditing

Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van informatietechnologie. Binnen onze accountantscontrole is dit een belangrijk aandachtspunt. IT deskundigen maken daarom deel uit van ons controleteam. Deze deskundigheid wordt aldus ingezet bij een accountantscontrole. Een IT onderzoek levert echter voor elke andere organisatie, die in vergaande mate afhankelijk is van de automatisering, een zinvolle bijdrage. Onze bevindingen worden overzichtelijk gerapporteerd. De uitkomsten geven u inzicht in de risico's van de IT binnen uw organisatie. Tevens geven wij aanbevelingen ter verbetering. Mogelijke risico's zijn bijvoorbeeld datalekken, ongeautoriseerde toegang tot uw systemen, een onjuiste of onvolledige backup procedure waardoor bij een calamiteit (een deel van) de opgeslagen data verloren kunnen gaan. In een aantal gevallen kunnen IT-risico's grote financiële gevolgen hebben. Zolang zich geen calamiteiten voordoen zijn deze risico's niet zichtbaar.

Forensisch accountantsonderzoek

Forensische accountancy is specialistisch accountantsonderzoek bij geschillen, schadekwesties, integriteitkwesties en fraudes. U kunt daarbij denken aan het opsporen van interne en externe fraude bij zowel private bedrijven als bij publieke instellingen. Hierbij staan het vaststellen van de feiten die geleidt hebben tot de betreffende zaak, het bepalen van de financiële omvang en het vastleggen van de financiële kant voor een juridische procedure centraal. Het rapport van de forensisch accountant stelt u in staat om conclusies te trekken en te bepalen welke vervolgacties nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om maatregelen te nemen ter bestrijding van fraude en het in beeld brengen van de geleden schade en de te claimen schadevergoeding.

KSG financial coach

KSG financial coach is uw online coach die u als moderne MKB-ondernemer voorziet van actuele, online, financiële en fiscale coaching. Wij bieden u een pakket met basiswerkzaamheden dat u kunt u uitbreiden met diverse modules tot het voor u gewenste niveau van advisering en begeleiding in accountancy en fiscaliteit. Dit tegen een zeer aantrekkelijke vaste prijs.


Meer info