SRA | 04-01-2012 | Leestijd:

De staatssecretaris van Financiën heeft in een zogenaamd verzamelbesluit een aantal fiscale uitvoeringsbesluiten aangepast aan wetswijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht zijn geworden. De wijzigingen vloeien grotendeels voort uit het Belastingplan 2012 c.s.. Daarnaast zijn aanpassingen van redactionele en technische aard aangebracht.

Inkomstenbelasting
Het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 bevat regels voor het verstrekken van inlichtingen en gegevens door administratieplichtigen aan de Belastingdienst. Toegevoegd zijn regels met het uiterste tijdstip en de wijze van aanlevering van de bedoelde gegevens aan de inspecteur.
Met ingang van 1 januari 2012 geldt een informatieverplichting voor de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, voor de verklaring geen privégebruik, in Edelweisssituaties en voor suppleties omzetbelasting. Deze verplichtingen zijn uitgewerkt in het uitvoeringsbesluit.

De tabel met de zogenaamde leegwaarderatio ter vaststelling van de waarde van verhuurde woningen is aangepast. Deze tabel geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting. Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011 geldt de tabel ook voor verpachte woningen.

Loonbelasting
De bestaande fiscale faciliteit voor vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling na ontslag is uitgebreid van maximaal drie jaar naar maximaal tien jaar na ontslag. Daarmee is aangesloten bij de termijn voor vrijwillige voortzetting in de Pensioenwet.
De gewijzigde 30%-regeling is in het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting opgenomen.
Ten slotte wordt een redactionele wijziging aangebracht vanwege de afschaffing van de levensloopregeling.

Besluit fiscale eenheid 2003
Het Besluit fiscale eenheid 2003 is aangepast vanwege de invoering van de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten in de vennootschapsbelasting. De regeling van de objectvrijstelling kent geen door te schuiven winsten of in te halen buitenlandse verliezen. In verband daarmee vervallen de bepalingen die betrekking hebben op door te schuiven en in te halen buitenlandse winsten van vóór het voegingstijdstip en de bepaling over de tot na het ontvoegingstijdstip door te schuiven en in te halen buitenlandse winst.
Voor laagbelaste buitenlandse beleggingsondernemingen geldt de objectvrijstelling niet. Onder omstandigheden kan de niet verrekende buitenlandse belasting worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Aan het Besluit fiscale eenheid 2003 is een bepaling toegevoegd over de gevolgen daarvan bij voeging in en ontvoeging uit een fiscale eenheid.
Het Besluit fiscale eenheid 2003 is ook aangepast in verband met de invoering van de renteaftrek voor overnameholdings.

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
Het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer bevat de voorwaarden voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij een verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken als gevolg van een juridische fusie tussen rechtspersonen. Voorheen was de juridische fusiefaciliteit opgenomen in een beleidsbesluit uit 2005.

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit OB 1968 is aangepast. Toegevoegd aan de lijst met vrijstellingen voor fondswerving zijn amateurtoneel-, amateurmuziek-, carnavals- en kleindierverenigingen. Deze verenigingen waren voor hun fondswerving al vrijgesteld bij een beleidsbesluit. Hieraan is nu een wettelijke basis gegeven.

Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
Het Uitvoeringsbesluit BPM bevat nadere voorwaarden om de BPM-teruggaaf bij export direct bij de aangifte voor buitenlandse huurauto’s die door Nederlands ingezetenen worden gehuurd te verrekenen. In de praktijk kon voor buitenlandse huurauto’s de ..

wijziging buitenlandse fiscale besluit aangepast inkomstenbelasting eenheid uitvoeringsbesluit het toegevoegd

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs