SRA | 09-11-2011 | Leestijd:

Bij de overdracht van een onderneming moet belasting worden betaald over de gerealiseerde stille en fiscale reserves, inclusief goodwill. Als de overdracht van de onderneming plaatsvindt tegen uitreiking van aandelen, kan dit tot financiële problemen leiden voor de overdragende partij omdat hij geen contanten ontvangt om de verschuldigde vennootschapsbelasting te kunnen betalen. Om dat probleem op te lossen kent de wet een faciliteit voor bedrijfsfusies. De fiscale claim op de meerwaarde van de onderneming wordt dan doorgeschoven naar de overnemende partij.

 

De fusiefaciliteit geldt niet alleen voor NV’s en BV’s, maar ook voor coöperatieve verenigingen. De overdracht moet dan plaatsvinden tegen uitreiking van lidmaatschapsrechten in plaats van tegen uitreiking van aandelen. De overdragende coöperatie moet een adequate tegenprestatie ontvangen voor de onderneming. Dat moet tot uitdrukking komen in de waarde van de ontvangen lidmaatschapsrechten.

 

Daarvan was geen sprake in een geval waarin de waarde van het ontvangen lidmaatschapsrecht overeenkwam met 10% van de ingebrachte onderneming. 90% van het ingebrachte belang verschoof naar andere leden van de coöperatie. Deze leden waren ook de leden van de overdragende coöperatie. De overdragende coöperatie meende dat de bedrijfsfusiefaciliteit van toepassing was omdat de overdragende en de overnemende coöperatie dezelfde leden hadden die voor hetzelfde deel gerechtigd waren in de vermogens van beide coöperaties. De rechtbank wees deze opvatting af, omdat daarmee miskend wordt dat de overdragende coöperatie een zelfstandig aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen lichaam is. Het gaat er niet om dat de leden in de overdrager een adequate tegenprestatie moeten ontvangen. Bepalend is of de overdrager zelf een adequate tegenprestatie ontvangt. Hof Arnhem heeft in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank bevestigd. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof ongegrond verklaard.

toepassing tegenprestatie onderneming overdracht ontvangen overdragende coöperatie fusiefaciliteit uitreiking adequate

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs