SRA | 15-06-2011 | Leestijd:

De levering van onroerende zaken is als hoofdregel vrijgesteld van omzetbelasting. Er gelden uitzonderingen voor de levering van een nieuw gebouw binnen twee jaren na de eerste ingebruikneming en voor de levering van bouwterreinen. In die gevallen moet een ondernemer bij levering omzetbelasting in rekening brengen. Een bouwterrein kan ontstaan door de sloop van een bestaand pand, op voorwaarde dat het pand geheel gesloopt wordt en er ten tijde van de levering geen delen van het pand meer op het terrein staan. Is dat niet het geval dan is er sprake van de levering van een bestaande onroerende zaak.

 

In een procedure was in geschil of een pand geheel was gesloopt. Er was een overeenkomst gesloten voor de overdracht van een perceel grond waarvan de opstallen zouden zijn gesloopt. Hof Arnhem stelde vast dat de sloop van de opstallen en de levering van het perceel grond zo nauw met elkaar samenhingen dat zij één prestatie vormden voor de omzetbelasting, namelijk een levering. Vervolgens stelde het hof vast dat ten tijde van de levering de funderingen nog niet waren verwijderd. De sloopwerkzaamheden werden pas na de levering afgerond. Daarnaast stond vast dat er ten tijde van de levering nog een kelder onder een gesloopte bedrijfshal aanwezig was. Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie EU was er volgens Hof Arnhem nog sprake van een gebouw voor de toepassing van de omzetbelastingwetgeving. Dat had tot gevolg dat de levering was vrijgesteld van omzetbelasting en was belast met overdrachtsbelasting.

 

Op grond van het arrest Don Bosco van het Hof van Justitie EU heeft de Hoge Raad de uitspraak van Hof Arnhem vernietigd. Volgens het hof was voor de beantwoording van de vraag of sprake is van de levering van een bouwterrein de toestand ten tijde van de juridische levering beslissend. De Hoge Raad deelt deze opvatting niet. De overeenkomst tussen verkoper en koper betrof niet de levering van bestaande gebouwen en het erbij behorende terrein maar de levering van een onbebouwd terrein. In dat geval is niet van belang hoever de sloop van de oude gebouwen ten tijde van de levering is gevorderd, maar is beslissend de staat waarin en de omstandigheden waaronder het terrein uiteindelijk aan de koper is opgeleverd.

 

Hof Den Haag moet nu beoordelen of het na de sloop van de bestaande gebouwen opgeleverde terrein een onbebouwd terrein was.
omzetbelasting onroerende terrein pand levering bestaande tijde sloop zaak gesloopt

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs