SRA | 30-07-2012 | Leestijd:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is voornemens het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (invoeging algemene regels voor agrarische activiteiten) op 1 januari 2013 in werking te laten treden. Eerder is volgens de staatssecretaris niet realistisch, met het oog op de tijd die de verdere procedure nog vergt. Dit heeft ook gevolgen voor de uitvoering van het Actieplan Ammoniak Veehouderij. De staatssecretaris had al aangegeven dat varkens- en pluimveebedrijven die vanwege het Actieplan milieumaatregelen moeten treffen en straks onder het gewijzigde Activiteitenbesluit vallen, in de gelegenheid worden gesteld op de inwerkingtreding daarvan te wachten. Dit betekent dat de realisatietermijn van het Actieplan tot ten minste 1 januari 2014 wordt verlengd.

De termijnen voor bedrijven die niet onder het Activiteitenbesluit zullen vallen en daar voor 1 juli 2011 een vergunning voor moesten aanvragen (en dit merendeels hebben gedaan) blijven ongewijzigd.

Ook voor bedrijven die hebben aangegeven te gaan stoppen, blijft de realisatietermijn van het Actieplan ongewijzigd. Deze bedrijven zullen kunnen volstaan met eenvoudige tijdelijke maatregelen, die echter wel binnen de oorspronkelijke termijn van het Actieplan dienen te zijn gerealiseerd.

staatssecretaris bedrijven aangegeven regels actieplan vallen algemene activiteitenbesluit inwerkingtreding realisatietermijn

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs