SRA | 07-04-2016 | Leestijd:

De Belastingdienst kan, wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, een navorderingaanslag opleggen. Voorwaarde is dat de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit. Dat is een feit, dat de inspecteur niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn ten tijde van het vaststellen van de oorspronkelijke aanslag.

In een procedure over twee navorderingaanslagen moest Hof Arnhem-Leeuwarden beoordelen of was voldaan aan de voorwaarde van een nieuw feit. De inspecteur onderwierp naar aanleiding van zijn bevindingen bij de aanslagregeling over 2010 de aangiften van de belanghebbende over de jaren 2008 en 2009 aan een nader onderzoek. Tijdens dit onderzoek bleek dat de belanghebbende niet in staat was om de door hem in aftrek gebrachte ziektekosten met bewijsstukken te onderbouwen. Dit vormt naar het oordeel van het hof het voor navordering vereiste nieuwe feit. Weliswaar bestaat er voor particulieren geen wettelijke bewaarplicht, maar wanneer iemand een aftrekpost claimt zal hij daarvan het bewijs moeten leveren en dus de bewijsstukken moeten bewaren.

In de loop van de procedure accepteerde de inspecteur voor het jaar 2008 alsnog een aftrekpost. Volgens de inspecteur leidde dit niet tot een vermindering van de navorderingsaanslag omdat de belanghebbende ten onrechte de arbeidskorting had geclaimd. Die korting was door de inspecteur abusievelijk toegekend. Het hof wees dit beroep van de inspecteur op het leerstuk van interne compensatie af, omdat er ten aanzien van de arbeidskorting niet was voldaan aan de voorwaarden voor navordering. Er was namelijk geen sprake van een nieuw feit.

aftrek navordering inspecteur voorwaarde belanghebbende wanneer belastingdienst nieuw procedure ziektekosten

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs