SRA | 29-06-2011 | Leestijd:

Naar aanleiding van het op 10 juni 2011 gesloten pensioenakkoord is een zogenaamd voorontwerp van wet gepresenteerd waarin een gedeelte van de uitwerking van het akkoord is opgenomen. Het voorontwerp bevat de volgende maatregelen:

  1.  Koppeling van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd voor fiscaal gefacilieerde ouderdomsvoorzieningen aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-leeftijd gaat in 2020 naar 66 en in 2025 waarschijnlijk naar 67 jaar. De pensioenrichtleeftijd wordt al in 2013 verhoogd naar 66 jaar en in 2015 naar 67 jaar.
  2. Het AOW-pensioen wordt vanaf 2013 tot en met 2028 extra verhoogd.
  3. Het AOW-pensioen kan eerder of later ingaan, los van het eventueel eerder of later opnemen van het aanvullend pensioen. Het AOW-pensioen kan niet eerder ingaan dan op 65-jarige leeftijd. Uitstel van het AOW-pensioen is tot maximaal 5 jaar na de pensioengerechtigde leeftijd mogelijk. Eerder ingaan leidt tot een korting van 6,5% op de jaarlijkse uitkering, later ingaan leidt tot een verhoging van 6,5% per jaar op de jaarlijkse uitkering.
  4. De duur van sociale zekerheidsuitkeringen wordt aangepast aan de nieuwe AOW-leeftijd.
  5. Vanaf 2020 komt er een nieuwe inkomensafhankelijke ouderenkorting voor lage inkomens. Vanaf een inkomen van € 18.000 wordt deze korting geleidelijk afgebouwd tot nihil bij een inkomen van € 24.000.

De koppeling van de AOW-leeftijd en de fiscale pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting gebeurt met behulp van de volgende formule: V = (L - 18,26) - (P - 65), waarbij:

 

V is verhoging van de AOW-leeftijd in het aanpassingsjaar ten opzichte van de geldende AOW-leeftijd,

L is de geraamde gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in het aanpassingsjaar,

18,26 is de door het CBS geraamde gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in de periode 2000-2009,

P is de AOW-leeftijd in het aanpassingsjaar vóór de verhoging en

65 de AOW-leeftijd in de referentieperiode 2000-2009.

 

Het eerder of later opnemen van het AOW-pensioen in deeltijd kan gebeuren in stappen van 10%.

aow wet pensioen leeftijd voorontwerp levensverwachting ingaan pensioenrichtleeftijd vanaf jarige

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs