SRA | 01-03-2012 | Leestijd:

Het resultaat uit overige werkzaamheden omvat het totaalbedrag van activiteiten die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren. Onder werkzaamheid wordt in dit kader ook verstaan het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat.

 

Ter voorbereiding op de bouw van een modern varkensbedrijf kocht een voormalige varkenshouder een perceel grond waarop een fokzeugenstal gebouwd moest worden. Voor de bouw daarvan moest het bestemmingsplan gewijzigd worden. De varkenshouder schakelde daarvoor een advocatenkantoor in. Bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan bleek dat bebouwing van het perceel niet in de gewenste mate mogelijk was. De varkenshouder staakte daarop de werkzaamheden om een modern varkensbedrijf te realiseren.

Naar het oordeel van Hof Den Bosch waren de verrichte werkzaamheden van een zodanige aard en omvang dat zij de in het kader van normaal actief vermogensbeheer te verrichten werkzaamheden te boven gingen.

Hoewel de varkenshouder voor het aangekochte perceel meer had betaald dan de prijs voor cultuurgrond, vond het hof aannemelijk dat door het verlenen van (bouw)vergunningen een waardestijging te verwachten was. Dat voordeel vond zijn oorzaak in de verrichte werkzaamheden. Dat het beoogde voordeel uiteindelijk niet is gerealiseerd doordat de bestemming van het perceel niet wijzigde, waardoor het perceel met verlies werd verkocht, doet naar het oordeel van het hof geen afbreuk aan de kwalificatie van dat voordeel als resultaat uit overige werkzaamheden.

onderneming werkzaamheden voordeel normaal resultaat perceel varkenshouder bouw voorbereidende kader

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs