SRA | 11-09-2014 | Leestijd:

Maïstelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om direct aansluitend op de teelt van maïs (snijmaïs, korrelmaïs, CCM) een vanggewas te telen. Als vanggewas mogen gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst en triticale gebruikt worden. Het vanggewas mag niet voor 1 februari 2015 vernietigd worden. Als niet of niet tijdig een vanggewas wordt ingezaaid, kan dit leiden tot een boete en/of een korting op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag en een natuursubsidie. Daarnaast maakt het telen van een vanggewas onderdeel uit van de derogatievoorwaarden. Bij een overtreding kan derogatie zelfs geheel ingetrokken worden.

Wat onder direct aansluitend moet worden verstaan, is niet geheel duidelijk. Een landbouwer die in 2012 vanwege overvloedige regenval veertien dagen had gewacht met het inzaaien van een vanggewas had volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven terecht een korting op zijn bedrijfstoeslag opgelegd gekregen. De wetgeving biedt volgens het college geen ruimte om naar eigen inzicht het moment van inzaaien van het vanggewas te kiezen. Indien tijdige inzaai niet mogelijk is, is het raadzaam om binnen tien werkdagen een beroep te doen op overmacht of uitzonderlijke omstandigheden bij de RVO.

bedrijfstoeslag korting zand lössgrond vanggewas aansluitend inzaaien maïs telen college

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs