SRA | 23-11-2011 | Leestijd:

Het wetsvoorstel dat de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen verschuift van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt naar de dag waarop iemand 65 wordt, is inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 april 2012. De voorgestelde wetswijziging heeft gevolgen voor bestaande en na 1 april 2012 doorlopende cao’s. Het wettelijke verbod op leeftijdsdiscriminatie is zo geformuleerd dat dit niet geldt als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in verband met het bereiken van de leeftijd waarop op grond van de AOW recht op ouderdomspensioen ontstaat. Cao-bepalingen die een ontslag kennen op een eerder moment dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn in strijd met het recht, als er geen objectieve rechtvaardiging bestaat voor deze afwijking. De sociale partners zijn verantwoordelijk voor het aanpassen van de cao-bepalingen aan wet- en regelgeving.

De minister is niet bereid tot uitstel van invoering van de wetswijziging vanwege het daardoor optredende verlies aan besparingen. Daarnaast meent hij dat aan belanghebbenden een redelijke termijn is gegeven om zich op de gevolgen van het wetsvoorstel voor te bereiden.

wijziging aow wet wetsvoorstel kamer ingangsdatum dag ouderdomspensioen cao waarop

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs