SRA | 12-01-2012 | Leestijd:

De levering van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting en belast moet overdrachtsbelasting. De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

 

In een procedure die betrekking had op de levering van een aantal percelen grond door drie verkopers aan een koper was de vraag of de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing was op een van de percelen. Dat perceel betrof landbouwgrond, die niet was bewerkt tot bouwgrond. De koper meende echter dat de vrijstelling van toepassing was omdat de percelen als één geheel te koop werden aangeboden en waren gekocht om daarop één tuinbouwbedrijf te stichten. In de optiek van de koper diende het geheel te worden aangemerkt als een bouwterrein. Dat de door de andere twee verkopers geleverde percelen kwalificeerden als bouwterrein stond niet ter discussie. De rechtbank was van oordeel dat het ging om drie fysiek gescheiden onroerende zaken die ieder zelfstandig gebruikt konden worden. Voor de toepassing van de overdrachtsbelasting merkte de rechtbank de percelen niet als één onroerende zaak aan en dus was de vrijstelling van overdrachtsbelasting op het derde perceel niet van toepassing.

 

In hoger beroep vond Hof Den Haag voldoende aannemelijk dat in de nabijheid van het door de derde verkoper verkochte perceel vóór de levering door het dempen van een sloot en greppels voorzieningen in de omgeving waren getroffen waardoor dit perceel geschikt was om samen met de andere percelen één terrein te vormen waarop zou kunnen worden gebouwd. Ten tijde van de levering was één terrein ontstaan dat, gezien het op dat moment bestaande voornemen tot bebouwing, een bouwterrein was. De levering was daarom belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

omzetbelasting toepassing overdrachtsbelasting belast onroerende vrijgesteld levering percelen bouwterrein perceel

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs