SRA | 01-11-2012 | Leestijd:

De nieuwe coalitie van PvdA en VVD heeft haar regeerakkoord gepubliceerd. Daaruit blijkt wat we in de komende jaren kunnen verwachten aan maatregelen op diverse terreinen. Uiteraard geldt voor de aangekondigde maatregelen dat de benodigde wetsvoorstellen nog moeten worden ingediend en dat moet worden afgewacht in hoeverre deze maatregelen zullen worden ingevoerd.
 
AOW
Uit het deelakkoord was al bekend dat de AOW-leeftijd sneller dan eerst was voorgesteld wordt verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens wordt gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
Voor mensen die op 1 januari 2013 een VUT- of prepensioenuitkering hebben van maximaal 150% van het minimumloon komt er een overbruggingsregeling.
Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een inkomen tussen 90% en 175% van het wettelijk minimumloon. Hiermee kunnen zij sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd op te vangen.
De uitkering voor samenwonenden wordt gelijkgetrokken met die voor gehuwden.

Sociale verzekeringen
De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een huishouduitkeringstoets om stapeling van uitkeringen te voorkomen.
De maximale duur van een nabestaandenuitkering wordt beperkt tot een jaar.
Het stelsel van kindregelingen wordt vereenvoudigd en versoberd. Per 1 januari 2015 vervalt een aantal kindregelingen en blijven alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting bestaan. De bedragen van de kinderbijslag worden verlaagd naar de bedragen van de jongste leeftijdscategorie. Deze maatregel wordt al in 2014 ingevoerd.

Pensioenopbouw
Het moet mogelijk zijn om in veertig dienstjaren een pensioen van 70% van het
gemiddeld verdiende loon op te bouwen. Het maximale opbouwpercentage per dienstjaar wordt met 0,4% verlaagd tot 1,75%. De fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw geldt tot een inkomen van € 100.000.

Onderwijs
De langstudeerboete voor studenten wordt afgeschaft.
Met ingang van september 2014 komt er voor nieuwe studenten een sociaal leenstelsel in plaats van de huidige studiefinanciering. De aanvullende beurs blijft bestaan.
De openbaarvervoerkaart voor studenten wordt met ingang van 2016 een kortingkaart.
De regeling van gratis schoolboeken wordt afgeschaft.

Zorg
De zorgpremie wordt in hoofdzaak inkomensafhankelijk. In dat kader verdwijnt de zorgtoeslag per 1 januari 2014. Het eigen risico wordt met ingang van 2015 inkomensafhankelijk. De zorgkosten blijven gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt beperkt tot onverzekerbare risico’s, de zwaardere zorg voor ouderen en gehandicapten. De doelgroep kent een brede, levenslange vraag naar zorg die vanuit zorginstellingen wordt geleverd. De uitvoering wordt gecentraliseerd.

Woningmarkt
In aanvulling op de voorwaarde dat annuïtair moet worden afgelost om recht te hebben op belastingaftrek bij nieuwe hypotheken, wordt voor bestaande en nieuwe hypotheken vanaf 2014 het maximale belastingtarief voor aftrek teruggebracht van 52% naar 38%. Dat gebeurt in stappen van 0,5% per jaar. De opbrengst wordt gebruikt voor verlaging van het hoogste tarief en voor verlenging van de derde belastingschijf in de inkomstenbelasting.
De rente op restschulden kan gedurende maximaal 5 jaar en onder voorwaarden worden afgetrokken.
De huurtoeslag blijft bestaan.

Arbeidsmarkt
Het ontslagrecht wordt hervormd. De preventieve ontslagtoets van de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV) blijft bestaan, maar de ontslagprocedure bij de kantonrechter vervalt. Een ontslagen werknemer kan naar de rechter stappen. Als de rechter vindt dat het ontslag onterecht is gegeven of aan de werkgever te wijten i..

aow maatregelen bestaan de het vvd pvda regeerakkoord maximale studenten

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs