SRA | 15-07-2011 | Leestijd:

Er geldt een wettelijke ontvangstplicht voor naastgelegen percelen van baggerspecie, dat vrijkomt bij de onderhoud van watergangen. Maar betekent dit dat u deze baggerspecie ook zonder meer moet ontvangen?

Een akkerbouwer kreeg een brief van het waterschap, waarin aangekondigd werd dat in het najaar de vrijgekomen baggerspecie bij baggerwerkzaamheden van watergangen op de naastgelegen percelen zou worden gedeponeerd. Aangezien de akkerbouwer reden had om te veronderstellen dat de baggerspecie ter plaatse sterk was verontreinigd (glas), uitte hij meerdere malen zijn bezwaren bij het waterschap uit het oogpunt van voedselveiligheid. Het waterschap beriep zich op de wettelijke ontvangstplicht en deponeerde de baggerspecie zonder verder onderzoek toch op de percelen.

Omdat de baggerspecie ook daadwerkelijk sterk verontreinigd bleek te zijn, stapte de akkerbouwer naar de rechter. Hij vorderde dat de verontreinigde grond op kosten van het waterschap afgegraven diende te worden. Het waterschap stelde in de procedure dat zij niet verplicht was om bij elke kavel in de watergang onderzoek te doen naar eventuele verontreiniging van de baggerspecie. De rechter oordeelde echter dat gezien de veelvuldige waarschuwingen van de akkerbouwer het waterschap wel nader onderzoek had moeten verrichten ter hoogte van de kavel van de akkerbouwer. Het waterschap had gelet op het eigendomsrecht en gelet op de uitdrukkelijke mededelingen van de akkerbouwer dat hij geen toestemming verleende voor het deponeren van het slib, het slib moeten afvoeren. Vervolgens had het waterschap, indien zij daartoe redenen had gehad, de kosten op de akkerbouwer moeten proberen te verhalen.

De rechter veroordeelde het waterschap daarom om op eigen kosten het slib te verwijderen van het perceel van de akkerbouwer.

grond onderzoek rechter wettelijke baggerspecie waterschap akkerbouwer ontvangen percelen slib

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs