SRA | 08-02-2012 | Leestijd:

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de heffing van omzetbelasting over het privégebruik auto en de toepassing van het BUA van 29 juni 2011 geactualiseerd. De correctie in de btw voor het privégebruik auto is sinds 1 juli 2011 niet meer afhankelijk van de hoogte van de bijtelling respectievelijk de onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting. Het ter beschikking stellen van een auto voor privégebruik is een fictieve dienst, waarover omzetbelasting moet worden berekend. Dat geldt zowel voor auto’s die tot het bedrijfsvermogen behoren als voor andere auto’s, zoals leaseauto’s. Om tot een correcte belastingafdracht te komen moet een sluitende kilometeradministratie worden bijgehouden waaruit het privégebruik blijkt. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het woon-werkverkeer onderdeel is van het privégebruik.

De staatssecretaris van Financiën heeft bij wijze van praktische maatregel goedgekeurd dat een vast percentage van de catalogusprijs inclusief btw en bpm van de auto als btw-correctie in aanmerking wordt genomen. Dit forfait is vastgesteld op 2,7% van de cataloguswaarde. Het verschil in btw-correctie, afhankelijk van in welke zuinigheidsklasse de auto valt, is hiermee vervallen. De ondernemer, die van de goedkeuring gebruik maakt, brengt de btw op autokosten in aftrek. In de aangifte over het laatste belastingtijdvak van een kalenderjaar moet de ondernemer de btw aangeven voor het privégebruik van de auto. De verschuldigde btw bedraagt 2,7% van de catalogusprijs van de auto per jaar. De correctie wordt berekend over het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat.
Het besluit is uitgebreid met een praktische regeling voor auto’s die zijn gekocht zonder de mogelijkheid van aftrek van btw. De btw op gebruik en onderhoud van de auto komt in aanmerking voor aftrek als de auto wordt gebruikt voor belaste handelingen. Voor dergelijke auto’s geldt een verlaagd forfait van 1,5% van de catalogusprijs inclusief btw en bpm.

Als het privégebruik van een (bestel)auto alleen bestaat uit woon-werkverkeer is een kilometeradministratie niet nodig voor de berekening van de btw-correctie. Er kan volstaan worden met het bepalen van de reisafstand en het aantal keren dat gereisd wordt. In plaats daarvan mag worden uitgegaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Het aantal werkdagen kan naar evenredigheid worden verminderd bij parttime werken of wanneer de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het jaar.

Voor autobedrijven mag als privé wordt gereden met verschillende auto’s waarvan de waarde onderling verschilt voor de catalogusprijs worden uitgegaan van de gemiddelde catalogusprijs van de gebruikte auto’s.

aftrek toepassing btw privégebruik staatssecretaris heffing auto correctie catalogusprijs bua

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs