SRA | 18-04-2017 | Leestijd:

Normaal gesproken bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de bv. De bv is namelijk als rechtspersoon zelf­standig drager van rechten en plichten. Wanneer u echter als bestuurder van de bv uw taken niet naar behoren uitvoert, kunt u toch aansprakelijk gesteld worden.

Zo kunt u bijvoorbeeld toch persoonlijk (privé) aansprakelijk gesteld worden wanneer:

  • u namens de bv te zware contractuele verplichtingen bent aangegaan, terwijl u wist dat de bv hieraan niet kon voldoen;
  • u de Belastingdienst niet op tijd meldt dat de bv de verschuldigde belastingen en premies niet kan betalen;
  • er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur;
  • de bv failliet gaat en dit faillissement het gevolg is van onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement. Bij het niet deponeren van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel wordt onbehoorlijk bestuur verondersteld.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Om het risico te beperken dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent, kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een dergelijke verzekering is niet goedkoop en u sluit hiermee niet alle risico’s uit. Laat u dus vooraf goed informeren over wat wel en wat niet wordt gedekt door de verzekering.

Beperk uw aansprakelijkheid voor belastingschulden

Stel uw bv is door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat om de belasting of premies te betalen, zoals loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Meld deze betalingsonmacht dan onmiddellijk bij de Belastingdienst. Bij een tijdige schriftelijke melding van betalings­onmacht – dat wil zeggen binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting of premies uiterlijk hadden moeten zijn betaald – bent u in principe niet aansprakelijk. Dat is alleen anders als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat het niet betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van de melding van betalingsonmacht.

Bij een tijdige en correcte melding van betalingsonmacht ligt de bewijslast van onbehoorlijk bestuur bij de Belastingdienst. Bij een niet-tijdige melding wordt die bewijslast omgedraaid. U moet dan bewijzen dat het niet betalen van de verschuldigde belasting niet te wijten is aan onbehoorlijk bestuur van uw kant. Bovendien moet u kunnen aantonen dat een te late melding van betalingsonmacht niet aan u te wijten is.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering

In het sinds 1 oktober 2012 hernieuwde bv-recht (zie paragraaf 2.4 Bv-recht) is de bestuurdersaansprakelijkheid aangescherpt. Sinds die
tijd geldt er een uitkeringstoets als de bv een dividend gaat uitkeren. Uit die toets moet blijken dat de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Als bestuurder moet u goedkeuring verlenen aan de uitkering. Als achteraf blijkt dat u die goedkeuring niet had mogen verlenen, dan bent u in privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dividenduitkering.

Ook als aandeelhouder kunt u aansprakelijk gesteld worden wanneer u wist of had moeten weten dat de bv na de dividenduitkering niet meer in staat zou zijn tot het betalen van haar schulden. U bent dan verplicht om de ontvangen dividenduitkering terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering.

Tip: Als dga kunt u op twee manieren aansprakelijk gesteld worden: als bestuurder en als aandeelhouder.

Beperk de aansprakelijkstelling door alles rondom de dividenduitkering goed te documenteren, zoals de uitkeringstoets en de positieve uitkomst daarvan. Zo kunt u bewijzen dat het uitkeren van dividend berust op een weloverwogen beslissing.

Aansprakelijkheid na aandelenverkoop

Wanneer u de aandelen in uw bv heeft verkocht, gaat u er waarschijnlijk van uit dat u niet meer aansprakelijk kunt worden gesteld. Die vlieger gaat helaas niet altijd op. Soms kunt u als verkoper alsnog aansprakelijk worden gesteld wanneer de verkochte bv de nadien verschuldigde vennootschapsbelasting over de stille en/of fiscale reserves op het verkoopmoment, niet kan voldoen. Bestaat uw bv op het moment van de aandelenverkoop in belangrijke mate uit beleggingen (waaronder liquide middelen) en uit stille reserves in activa en/of fiscale reserves (bijvoorbeeld de herinvesteringsreserve), dan is het dus oppassen geblazen. Laat u hierover goed informeren, zodat u niet achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan. Doe in ieder geval vóór de aandelenverkoop gedegen onderzoek naar de koper en eis zekerheid voor de betaling van de verschuldigde belasting.

Tip: STAPPENPLAN OM NIET TE VERGETEN
1. Bent u btw-ondernemer, ga dan na of de fiscale eenheid voor de btw in uw geval voordelig dan wel nadelig is.
2. Het voordeel van beperkte aansprakelijkheid valt vaak deels weg wanneer de bank eist dat u in privé meetekent voor de lening die bestemd is voor de bv. Naast de bv bent u dan persoonlijk aansprakelijk als de bv de lening niet kan terugbetalen.
3. Zorg ervoor dat de inschrijving van de bv in het Handelsregister altijd up-to-date is. Zo beperkt u als bestuurder het risico van aansprakelijkheid.
4. Een tijdige melding van betalingsonmacht, wanneer uw bv de belastingschulden niet kan betalen, is essentieel!

bv btw melding wanneer aansprakelijk onbehoorlijk bestuur betalingsonmacht verschuldigde dividenduitkering

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs