SRA | 06-10-2011 | Leestijd:

Op 30 september jl. is de ontwerpverordening voor de fosfaatefficiëntie in de varkenshouderij gepubliceerd. Deze verordening is algemeen verbindend voor de gehele varkenshouderij en heeft tot doel een stimulans in te bouwen tot verdere fosfaatefficiëntie. Dit wordt nodig geacht omdat Nederland al enkele jaren het met de EU afgesproken mestplafond overschrijdt. De verordening gaat in 2012 in.

In 2012 is de minimumnorm voor fosfaatefficiëntie 37% voor zeugen en biggen en 41% voor vleesvarkens. De fosfaatefficiëntie is een kengetal waarmee wordt aangegeven hoeveel van de via diervoeders opgenomen fosfaat is omgezet in dieren en dierlijke producten. Dit wordt berekenend door de netto afvoer van fosfaat via dieren en dierlijke producten (incl. uitval) te delen door de netto hoeveelheid opgenomen fosfaat via diervoeders.

Varkenshouders moeten binnen een maand na afloop van het jaar een overzicht van de fosfaatefficiëntie indienen bij het Productschap Diervoeder. Bij een overtreding van de normen kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden opgelegd. Tevens is de varkenshouder bij een overtreding verplicht in het volgende jaar maandelijks een opgave van de fosfaatefficiëntie in te dienen.

Belanghebbenden kunnen nog gedurende een periode van vier weken schriftelijke bedenkingen aanvoeren tegen deze verordening bij het Productschap Diervoeder.

Het is raadzaam om nu al na te gaan welke fosfaatefficiëntie op uw bedrijf gerealiseerd wordt. Verbetering van de efficiëntie moet gezocht worden in een verbetering van de voederconversie of verlaging van het fosfaatgehalte in de gebruikte voeders.

opgenomen fosfaatefficiëntie varkenshouderij ontwerpverordening verordening fosfaat diervoeders dieren dierlijke producten

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs