SRA | 02-01-2014 | Leestijd:

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de loonbelasting.

Afschaffing stamrechtvrijstelling
De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Voor op 31 december 2013 bestaande gevallen geldt overgangsrecht. Voor toepassing van het overgangsrecht moet ingeval van een ontslaguitkering aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. Aard en omvang van de aanspraak waren op 31 december 2013 voldoende bepaalbaar.
  2. Er is vóór 1 januari 2014 een vaststellingsovereenkomst opgesteld en ondertekend waaruit het stamrecht blijkt.
  3. De ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan, het ontslag moet vóór 1 januari 2014 zijn aangezegd en binnen korte termijn daarna worden uitgevoerd.

Voor op 15 november 2013 bestaande stamrechten geldt in 2014 de 80%-regeling. Dat houdt in dat bij uitkering ineens van het gehele stamrecht 80% van de waarde belast wordt.

Gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon, dat is het salaris dat een werknemer met een aanmerkelijk belang tenminste moet verdienen, is voor 2014 vastgesteld op € 44.000 (2013: € 43.000). De regeling van het gebruikelijk loon geldt bijvoorbeeld voor de dga.

Werkkostenregeling
De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt in 2014 1,5% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,15 (2013: € 3,05) per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,35 (2013: € 5,25)  per dag.

Vergoedingen en verstrekkingen, oude regeling
Voor maaltijden in bedrijfskantines gelden in 2014 de volgende bedragen:
Warme maaltijd € 4,60 (2013: € 4,45).
Ontbijt of lunch € 2,40 (2013: € 2,30).

Personeelsleningen
Er is in 2014 geen sprake van een te belasten rentevoordeel als de werknemer ten minste 4,0% (2013: 3,0%) rente betaalt over het geleende bedrag.

Bijtellingspercentages privégebruik auto 2014

 Andere brandstoffen dan diesel  Diesel
 Bijtelling  Uitstoot CO2 in g/km  Uitstoot CO2 in g/km
 4%  0  0
 7%  1 - 50  1 -50
 14%  51 - 88  51 - 85
 20%  89 - 117  86 - 111
 25%  >117  >111

N.B. Deze percentages en uitstootgrenzen gelden voor auto's die in 2014 worden aangeschaft of te naam gesteld.

loonbelasting gebruikelijk wijzigingen regeling loon bestaande de volgende stamrechtvrijstelling maaltijd

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs