SRA | 06-05-2010 | Leestijd:

In de periode 1 juli tot en met 15 augustus kunnen jonge landbouwers een investeringssubsidie aanvragen. De subsidie wordt verleend over investeringen tussen € 25.000 en € 100.000 en bedraagt 20% van de investering. De subsidie is bedoeld voor aanvragers die jonger zijn dan 40 jaar en korter dan drie jaar geleden het landbouwbedrijf hebben overgenomen of gestart. De aanvrager moet het bedrijf voor eigen rekening en risico voeren. Als datum van overname of start van het bedrijf geldt de datum van de juridische overdracht, aan te tonen door een notariële akte van levering of een door de Grondkamer goedgekeurd of geregistreerd pachtcontract. Bij bedrijfsoverdrachten is de datum van de notariële akte dus bepalend en niet de boekhoudkundige datum van overdracht.

Voorwaarden
De volgende algemene voorwaarden gelden voor deze regeling:
- het betreft een investering in Nederland;
- het bedrijf moet economisch levensvatbaar zijn, aan te tonen met een bankverklaring;
- men mag pas investeringsverplichtingen aangaan na de datum van de toewijsbrief;
- voor de investering moet een lening van minimaal drie jaar worden afgesloten bij een kredietverstrekker. Deze lening moet minimaal de hoogte hebben van de kosten die onder de subsidie vallen. Er moet een duidelijke relatie zijn tussen de opname van de lening en de betaling van de subsidiabele investeringen;
- men moet de investering minstens vijf jaar op het bedrijf houden. Bij verkoop van het subsidiabele bedrijfsmiddel moet het verkoopbedrag besteedt worden aan eenzelfde vervangend bedrijfsmiddel;
- op het moment van aanvraag is het eigen vermogen niet hoger dan 60% van de fiscale balanswaarde.

Subsidiabele investeringen
De volgende investeringen komen voor subsidie in aanmerking:
- aankoop van grond (maximaal 10% van de totale investering);
- grondverbetering (bijv. aanleg drainage, samenvoegen van stukken land);
- de aankoop, verbouw, inrichting en nieuwbouw van bedrijfsgebouwen (ook kassen);
- de aanschaf van nieuwe machines en installaties;
- de aanschaf van plantmateriaal en de kosten van derden voor het planten van blijvende teelten en meerjarige gewassen.

Aanvraag subsidie
Subsidie kan in de periode 1 juli tot en met 13 augustus 2010 via Internet worden aangevraagd bij Dienst Regelingen (via Mijn Dossier). Hiervoor zijn een gebruikerscode, wachtwoord en TAN-codes nodig. Verplichte bijlagen bij de aanvraag zijn een volledig ingevulde en ondertekende bankverklaring en bewijsstukken van de vestiging van het bedrijf (bijv. notariële akte bedrijfsoverdracht of goedgekeurde pachtovereenkomst).

Rangschikking
In 2010 is het budget voor deze subsidie € 7,2 miljoen. Naast dit nationale budget hebben de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord Holland, Zeeland, Noord Brabant en Limburg extra geld beschikbaar gesteld. Bij overschrijding van het budget wordt geloot onder alle aanvragers. Aanvragers die in 2008 en/of 2009 een aanvraag hebben ingediend en die is afgewezen vanwege overschrijding van het budget, krijgen voorrang bij deze loting, mits nog aan alle voorwaarden wordt voldaanvoldoet.

Subsidievaststelling
Pas na ontvangst van de toewijsbrief (uiterlijk acht weken na einde openstellingsperiode) mag men investeringsverplichtingen aangaan. Voor 30 september 2012 dienen de investeringen te zijn uitgevoerd en betaald en dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden ingediend bij Dienst Regelingen.

bedrijf subsidie investeringen investering budget jonge landbouwers aanvragers notariële akte

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs