SRA | 16-02-2016 | Leestijd:

Graag wijzen wij u op het belang van het hebben van schriftelijke overeenkomsten in geval van faillissement.

Debiteurenverpanding

Standaard wordt in een pandakte opgenomen dat de huidige en toekomstige debiteuren worden verpand. De jurisprudentie maakt hier thans onderscheid tussen relatief toekomstige debiteuren en absoluut toekomstige debiteuren. Een relatief toekomstige debiteur is een op het moment van opmaak en registratie de pandakte reeds bestaande debiteur. Een absoluut toekomstige debiteur is een op het moment van opmaak en registratie van de pandakte nog niet bestaande debiteur. Vorderingen op absoluut toekomstige debiteuren vallen niet onder de verpanding van toekomstige debiteuren in een pandakte. Uitsluitend de registratie van een nieuwe debiteurenlijst is aldus de Hoge Raad niet voldoende om een absoluut toekomstige debiteur onder het pandrecht te vangen. Om een absoluut toekomstige debiteur in een pandakte te vangen moet er een vervolgpandakte worden geregistreerd.

Dat betekent dus dat cliƫnten die halfjaarlijks netjes een pandlijst ter registratie naar de belastingdienst sturen, mogelijk nog een deel van de debiteuren niet onder het pandrecht heeft zitten.

Zeker als de oorspronkelijke pandakte al wat ouder is, is het risico natuurlijk groot dat er inmiddels een behoorlijke groep niet-verpande debiteuren bestaat.

Verrekening van vorderingen binnen een groep

Een curator zal een verrekening van vorderingen binnen een groep altijd vernietigen als er geen overeenkomst aan ten grondslag ligt. Dus altijd een akte van cessie of een verrekeningsovereenkomst opmaken.

Overdracht van activa binnen een groep

Op grond van artikel 2:247 BW moeten rechtshandelingen tussen gelieerde vennootschappen bij schriftelijke overeenkomst worden geregeld. Ontbreekt deze overeenkomst, dan is de rechtshandeling vernietigbaar. Uitsluitend een factuur overleggen is aldus het Hof Arnhem niet voldoende. Dit betekent dat indien bijvoorbeeld machines of transportmiddelen door een werkmaatschappij aan een holding worden overgedragen, dat er een koopovereenkomst opgemaakt moet worden.

Managementovereenkomsten / arbeidsovereenkomsten / notulen AVA

Al meerdere malen is gemeld dat ook managementovereenkomsten tussen groepsvennootschappen en arbeidsovereenkomsten met de DGA schriftelijk moeten zijn geregeld. De fee en het salaris moet door middel van een AVA zijn vastgesteld. Dat betekent dat ook een AVA nodig is voor een fee- of salarisaanpassing. Is er geen AVA, dan kan een curator een salarisverhogen gewoon terugdraaien
groep tussen registratie risico toekomstige debiteuren pandakte debiteur absoluut ava

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs